Projekt "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno" realizowany na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-28-149/13 zawartej w dniu 06 czerwca 2014r. z Władzą Wdrażajacą Programy Europejskie, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Dowiedz się więcej o komputerze:


Pulpit - podstawy:


Programy, pliki i foldery:


Internet, poczta e-mail i sieć:


Obrazy i gry:

Pomoc Techniczna

Era Technologii Informatycznych

(89 679 05 64)

Serwisant 1:

000 000 000

Serwisant 2:

000 000 000